10 тенденции в Световната енергийна прогноза на МАЕ

Международната агенция по енергетика (МАЕ) смята, че растежът и прекъсванията в световния енергиен сектор са изключително важни фактори, когато става въпрос за бъдещето на енергетиката, определяйки специфичен фокус в четири части върху електроенергията в своята годишна Световна енергийна прогноза (World Energy Outlook 2018). 

Анализът върху глобалните тенденции в енергетиката направен от базирана в Париж автономна междуправителствена организация и представен от Powermag, показва 10 тенденции в прогнозите на МАЕ:

1. В ход е драматична глобална трансформация при енергийните доставки.

Въпреки възхода на възобновяемите енергийни източници все още не е премахнат делът на изкопаемите горива.

Вятърната и слънчевата енергия осигурява 6% от световното производство на електроенергия, като се очаква до 2040 г. техният дял да достигне 20%.

Но дотогава остава въпросът за механизмите за капацитет в някои европейски страни като Франция, Белгия, Германия и Полша, както и променливата енергийна политика на САЩ, които отказват да изпълнят целите, поставени от Парижкото споразумение от 2015 г.

2. Цената за електроенергия от възобновяеми източници се е понижила, постигайки ефективна интеграция на променливите източници.

МАЕ отбелязва, че средната глобална цена на електроенергията от слънчева енергия се е понижила с 65 на сто през последните 5 години. Вятърната енергия, генерирана на сушата, е поевтиняла с 15%, а тази, произведена в открито море – с 25 на сто.

Цените варират в зависимост от региона, качеството на ресурсите, опита на съответната промишленост, разходите за труд, както и от процесите по лицензиране.

Продължаващото технологично развитие предвещава процесът по понижаване на цените на електроенергия от възобновяеми източници да продължи и занапред.

3. Новите играчи предлагат гъвкавост.

Голяма част от гъвкавостта на пазара на електроенергия идва от новите технологии работещите с тях компании – агрегатори на търсене, виртуални електроцентрали, компании, предоставящи електроенергия от алтернативни източници.

Гъвкавостта при централите в глобален мащаб се осигурява основно от природния газ (29%), хидроенергията (28%) и въглищата (23%).

Очаква се тази тенденция да се промени през 2040 г., като прогнозата показва, че делът на възобновяемите източници ще достигне 20 на сто от общия енергиен микс. Това би изравнило ролите на отделните енергийни ресурси, предоставяйки необходимата гъвкавост на пазарите.

4. Налагат се смесени инвестиции в енергийния сектор.

Според МАЕ енергийният сектор привлича повече инвестиции, отколкото петролният и газов сектор. Въпреки това през 2017 г. размерът на въпросните инвестиции се е понижил със 6 на сто до 750 млрд. долара на фона на продължаващата трансформация към чиста енергия.

Очаква се въглищата, които преди са генерирали до 40% от световната електроенергия, да изгубят окончателно своя ръст до 2040 г., като голяма част от техния дял ще бъде заменена от природния газ.

Това преминаване от един водещ ресурс към друг предизвиква промяна и в инвестиционните потоци. От друга страна увеличаването на дела на възобновяемите източници увеличава и притока на средства към този ресурс.

5. Приходите от пазарите за търговия с електроенергия на едро се свиват.

В глобален мащаб се забелязва свиване на приходите от продажба на електроенергия при пазарите на едро. Поскъпването на въглищата от една страна и по-ниските цени за възобновяема енергия от друга стоят в основата на тази тенденция.

6. Глобалното потребление на електроенергия се повишава неравномерно в глобален мащаб.

През 2017 г. търсенето на електроенергия в световен мащаб се е повишило с 3 на сто, достигайки 22 тераватчаса. Въпреки това повече от един милиард души остават без достъп до нея, като голяма част от тях живеят в Африка, на юг от Сахара, и в развиващите се страни от Централна и Южна Азия.

Относно Китай търсенето там е нараснало цели пет пъти от 2000 г. насам, докато в САЩ то намалява поради слабата динамика в добре развития американски енергиен пазар.

Един от основните фактори за бързия растеж при търсенето на електроенергия е технологичното развитие и най-вече електрификацията на индустриите и дигитализацията.

7. Трансформация при участниците на енергийния пазар на фона на сблъсъка на глобалните доставчици на електроенергия с пазарните промени.

През 2017 г. най-големите 25 доставчици на електроенергия разполагат с приблизително 30% от общия глобален инсталиран капацитет, като първите четири дружества в класацията са базирани в Китай.

Докато напълно регулираните пазари с вертикално интегрирани комунални услуги се изправят пред прекомерно инвестиране, водещо до излишен капацитет, резките пазарни промени са характерни за онези страни, които разчитат на конкурентните пазари (пазарната конкуренция стои зад 54% от глобалното потребление на електроенергия).

Тази тенденция се вижда особено ясно в Европа, където петте най-големи енергийни компании остават силно засегнати от застоя при търсенето, държавните субсидии и свръхкапацитета, губейки 56 млрд. евро през последните няколко години.

Според МАЕ пряката намеса на правителствата в управлението на енергийните пазари довежда до нарушаване на правилното функциониране на електроенергийните борси и конкуренцията.

8. Глобалният енергиен сектор отговаря на нуждата за борба с екологичните промени.

Енергийният сектор е в основата на дебата относно изменението на климата, тъй като производството на електроенергия отделя над 40% от общите емисии въглероден диоксид в глобален план.

Въпреки това секторът отбелязва и редица подобрения в тази посока, включително и в географски план. Очаква се до 2040 г. консумацията на електроенергия да се повиши с 60 на сто, докато нивото на емисиите ще отбележи ръст от 2% за същия период.

9. Прогнозите за бъдещето показват ускоряване на електрификацията и повече прекъсвания.

Според анализи до 2040 г. търсенето на електроенергия ще нарасне с 60 на сто до 35 500 тераватчаса - два пъти над сегашното потребление на енергия.

Някои страни налагат строги регулации за ограничаване на вредното въздействие на енергийния сектор върху околната среда., като МАЕ прогнозира, че търсенето ще расте умерено в развитите икономики благодарение на политиките за насърчаване на цифровизацията и електрификацията.

10. Ценовата конкуренция при ресурсите и технологиите ще се увеличи.

Според МАЕ бъдещето на производството на електроенергия ще изглежда много по-различно от настоящето.

През 2040 г. в рамките на сценария на организацията различните възобновяеми енергийни източници ще разполагат с 20-процентен дял в общия енергиен микс, докато ядрената енергия ще представлява 10%, въглищата – 38 на сто, а природния газ – 22%.

Докладът на МАЕ отбелязва, че въз основа на редица фактори, вятърните и слънчевите централи ще бъдат сред най-конкурентните източници на електроенергия в редица райони.

Съществуващите централи, които работят на въглища, ще останат конкурентни в Китай, Индия, САЩ и Европейския съюз.

Източник: https://www.investor.bg