Емил Томов: Надеждите за развитие на ядрената енергетика у нас са големи!

Въпреки че  “Риск Инженеринг“ е добре познато име в енергетиката, бихте ли представили накратко компанията към днешна дата?
„Риск Инженеринг“ АД е създадена през 1992 година като Дружество с ограничена отговорност (ООД) със седалище град София. Български инженери и физици основават една от първите български частни компании в областта на инженеринговите и консултантските услуги. Пререгистрирана е като акционерно дружество през 2002 г. Първоначално дейността е насочена към оценка и управление на риска и надеждността при експлоатация на сложни обекти в енергетиката и химическата промишленост. С нарастване броя и сложността на проектите, дружеството придобива ценни познания и разширява обхвата на дейността си. Днес компанията, ръководена от изпълнителния директор и собственик Нели Беширова, предлага пълен набор от инженерингови и консултантски услуги, приложими във всяка сфера на енергийния сектор, като изпълнява проекти от национална и международна значимост. Многократно е избирана от български предприятия и правителствени агенции да извършва независими прегледи на технически проекти и разработки, представени както от български, така и от чуждестранни компании.

Вече двадесет и пет години „Риск Инженеринг“ АД успешно се справя с бизнес предизвикателствата и защитава репутацията си на лидер в енергийния сектор, показва висок професионализъм и отговорност при предоставянето на инженерингови и консултантски услуги, сътрудничи си с водещи международни компании и научно - изследователски институти в цял свят с цел развитие и обмен на технологии. Екип от компетентни специалисти, професионалисти и експерти с многостранна квалификация продължава да търси гъвкав подход и иновативност при задоволяване нуждите на клиентите, осигурявайки първокласно качество и пълно съответствие с международните стандарти и изисквания. Провеждане на експертизи, анализи и консултации, разработване на приложни програмни продукти, база данни, системи за вземане на решения, разработка на идейни и технически проекти, специализирано обучение, както и дейности в следните области: надеждност на технически, административни и човеко-машинни системи, безопасност на технологии, инсталации и индустриални обекти, анализ и контрол на риска от техногенни, природни и други фактори, анализ и контрол на топлохидравлични и други технологични процеси, оптимизиране на проектни и технологични решения, приложен системен анализ, дозиметрия и лъчезащита, екология и радиоекология, осигуряване и контрол на качеството на технологични и административни системи, производство и търговия с електрическа енергия от възобновяеми и други източници, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддържане на граждански и промишлени обекти и обекти на техническата инфраструктура, изграждане, монтаж, ремонт и експлоатация на енергийни съоръжения, внос и износ на суровини, оценка на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор, сертифициране на сгради и съоръжения, обследване на енергийната ефективност.

“Риск Инженеринг” предоставя консултантски и инженерингови услуги в областта на ядрената енергетика, конвенционалната енергетика и енергоспестяващите технологии. Кои са актуалните проекти, по които работи компанията?
След успешното приключване на дейностите по обосновка за продължаване на срока на експлоатация на блок 6 на АЕЦ “Козлодуй” до 60 години, анализи, разчети и количествени оценки на „Оценка на остатъчния ресурс на КСК“, компанията продължава своята дейност в областта на ядрената енергетика с проект, свързан с извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, които в момента се управляват от ДП „РАО“. Става въпрос за преработката на мокри и твърди отпадъци от експлоатацията на блоковете, като проектът е със срок на изпълнение 6 години. Компанията има текущи проекти и в конвенционалната енергетика като Модернизация на турбоагрегат ТГ 4 в ТЕЦ „София - изток” с нова противоналегателна турбина. Работи се по проекти и в други области на дейност, като авторски надзор и техническа помощ при изпълнение на инвестиционни проекти, енергийна ефективност и енергоспестяващи технологии, и др.

Тази година е ключова за ядрената енергетика на България. Няма как да не Ви попитам, как виждате развитието на ядрената енергетика у нас?
Надеждите в бранша по отношение развитието на ядрената енергетика у нас са големи. Това се обуславя от започналите действия на правителството за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ “Белене” и извършената до момента работа по подготовката за строителство. Повод за оптимизъм за развитието на ядренaта енергетика дава и продължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“.

Въпросите за развитието на ядрената енергетика трябва да се разглеждат многостранно, като не се изпускат аспектите на извеждането от експлоатация и третирането на отработеното ядрено гориво. Без наличието на работещи блокове, тези важни аспекти едва ли ще могат да се решават успешно през идващите години. Затова задължително трябва да направим нов ядрен енергиен проект и този проект може да е “Белене”.

Продължаването на успешното развитие на ядрената енергетика е свързано и с необходимостта от запазване и разпространение на ядрените знания. Нашата компания работи активно в тази насока. Намаляването на интереса в обществото към ядрената енергетика в момент на смяната на поколенията в бранша доведе до недостиг на млади обучени кадри. Животът на една централа се определя както от срока на експлоатация на оборудването, така и от персонала, но докато оборудването, необходимо за удължаване на срока на експлоатация, може да се закупи и подмени сравнително бързо, то при оперативния персонал не е така. Само за експлоатацията на един блок са необходими около 380 специалисти.

Позитивните сигнали за изграждане на нова ядрена мощност трябва да бъдат съпроводени със започване на обучението още от сега, за да може да имаме след 10 години необходимия за експлоатацията персонал.

Какви са чисто технологичните предизвикателства, пред които е изправена ядрената енергетика у нас?
Технологичните проблеми и предизвикателства пред световната ядрена енергетика се решават от големите в бранша – производителите на оборудване и ядрено гориво. В България разполагаме с потенциал за извършване на редица анализи и разработки в областта на безопасността и експлоатацията на ядрени съоръжения, при това - на световно ниво.

В реализирането на проекта “Белене“ ще се използват източна технология за ядрения реактор и западна технология – електроника, автоматика, електрическа част, турбина, електрогенератор. Ядреното гориво може да бъде произведено както от Русия, така и в Европа или САЩ. Предизвикателството пред фирмите и организациите у нас е да бъдат в крак с предлаганите последни технологични новости и да ги използват.

Как партньорството между науката и бизнеса способства за адекватното прилагане на съвременните технологии в непрекъснато модернизиращия се енергиен сектор?
Нашата компания активно участва в научни разработки, свързани с дейността й. Наши служители са както доктори на науките в различни направления, така и млади специалисти, развиващи научна дейност, които следят от близо новостите и участват редовно в международни семинари и конференции.

Според мен, науката в лицето на висшите учебни заведения в България, трябва да си сътрудничи с ядрения бизнес главно в направлението на създаване на нови кадри, които да се подготвят за експлоатацията на бъдещи нови технологии в енергетиката.