Промени в Правилата за работа на борсов пазар и техните приложения, в сила от 12.11.2018

Във връзка с внедряването на единната система за достъп (SSO – single sign on) до електронната система за търговия на пазарен сегмент „Ден напред“, базирана на двуфакторната идентификация (2FA), бяха извършени следните промени в Правилата за работа на борсов пазар и техните приложения – Правила за работа на пазарен сегмент „Ден напред“ и Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“:  

Правила за работа на организиран борсов пазар:
В Правила за работа на организиран борсов, освен няколко чисто редакционни промени са направени и следните допълнения и корекции:

a. Чл. 25. – допълване на изискването за преминаване на обучение за работа със съответната електронна система за търговия (ЕТС). Промяната е с цел съобразяване с фактическото положение.
b.  Чл. 26 - корекция, целяща избягването на ситуация, при която да се обучават представители на ТУ, които напълно познават ЕТС и имат дългогодишен опит в търговията на съответния пазарен сегмент;
c.  Чл. 49 – промяна отразяваща новия начин за достъп до ЕСТ;
d.  Чл. 51 – премахване на текст, относим към стария начин на достъп до ЕСТ;
e.  Термини - премахване на текст, свързан с описанието на техническото средство за достъп до ЕСТ (DigiPass), относим към стария начин на достъп до ЕСТ;
 
Правила за работа на борсов пазар, сегмент „Ден напред“ ( Приложение № 1) към Правилата за работа на организиран борсов пазар.
В тях освен редакционни промени са направени и следните промени, касаещи работата на пазарния сегмент:


a.  Чл. 8 – премахване на необходимостта от получаване срещу протокол на техническото средство за достъп до ЕСТ (DigiPass), относимо към стария начин на достъп до ЕСТ. В допълнение общ текст касаещ достъпа до различните ЕСТ е изнесен в основните Правила за работа на борсов пазар;

b.  Чл. 19 – допълнение свързано с внедряването на единната система за достъп (SSO – single sign on) до ЕСТ на пазарен сегмент „Ден напред“.

c.  Чл. 21 – замяна на техническото средство за достъп до ЕСТ (DigiPass) с „акаунт“, с цел съобразяване с новия начин на достъп;

d.  Чл. 39 – редакционна промяна целяща описание на съществуващото положение;

e.  Чл. 75 – нов член предвиждащ възможност за заявяване на удължаване на срока за известяване на графици към ЕСО ЕАД, в случай на закъснение на резултатите от дадена борсова сесия;
 

Правилата за работа на борсов пазар, сегмент „В рамките на деня“ (Приложение № 2) към Правила за работа на организиран борсов пазар
 

a.    Чл. 8 – премахване на текст касаещ достъпа до различните ЕСТ, който изнесен в основните Правила за работа на борсов пазар;

b.  Чл. 39.3 – премахване на текста, което представлява редакционна промяна целяща описание на съществуващото положение. Блоковите продукти не са предмет на автоматично съпоставяне.

c.   Чл. 66 – нов текст предвиждащ възможност за реакция от страна на оператора при сключване на сделки с параметри очевидно неотговарящи на пазарната ситуация и предпоставящи риск за пазара и оператора.

d.    Приложение 1, раздел „Видове оферти“ (b) – допълнение към описанието на оферта тип “All-or-Nothing”, указващо вида на офертата, която може да бъде въведена, а именно такава за блоков продукт.
 

Всички променени Правила са публикувани на сайта на БНЕБ.

В съответствие с процедурата за изменение на правилата, гореизложените изменения ще влязат в сила след изтичане на 7 (седем) дневен срок от публикуването им, а именно на 12.11.2018 г.

Източник: http://www.ibex.bg