Loading...

Общи принципи за разпределението
на небалансите на стандартна
балансираща група на “Енекод” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1 Настоящите Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на стандартната балансираща група на “ЕНЕКОД” АД (наричани за кратко „Общи принципи“) са разработени в съответствие с чл. 58, ал. 1, т.2 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), и уреждат условията при които участниците на пазара на електрическа енергия могат да станат членове на стандартната балансираща група на “ЕНЕКОД” АД, и принципи, по които ще се разпределя общия небаланс на група между членовете и.

чл. 2 “ЕНЕКОД” АД е акционерно дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 203638768 , адрес на управление ул. Вихрен № 10 , ет.3.

чл. 3 Съгласно чл. 58 , ал. 1, т.2 от ПТЕЕ, „ЕНЕКОД” АД публикува тези принципи и всяка следваща тяхна актуализация на интернет страницата на компанията – www.enekod.com

Намерете ни на картата Нагоре