Loading...

Общи принципи за разпределението
на небалансите на стандартна
балансираща група на “Енекод” АД

Определения заложени в общите принципи на “Енекод” АД

Чл. 4 В тези общи принципи, следните термини ще имат значението, посочено по-долу: „ПТЕЕ“ – Правилата за търговия с ел.енергия, в сила от 26.07.2013, обнародвани в Държавен вестник, брой 39 от 2014, изм. и доп. ДВ. Бр.90 от 2015., изм. и доп. ДВ бр. 100 от 2017., изм. и доп. ДВ бр.72 от 2018.и всяко следващо изменение и допълнение. „ЗЕ“ – закон за енергетиката. „КЕВР“ – Комисия за енергийно и водно регулиране. „ЕСО“ – ЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД – независимия преносен оператор, който е юридическото лице, което еднолично администрира и управлява електроенергийната система и предоставя достъп до електропреносната мрежа на търговските участници. Дружеството изпълнява и функциите на оператор на пазара на електрическа енергия и е отговорно за администриране на сделките с електрическа енергия и пазара на балансираща енергия.

БНЕБ – „Българска независима енергийна борса“. „СтБГ“ – е стандартната балансираща група на “ЕНЕКОД” АД, която включва търговски участници имащи право да сключват сделки при свободно договорение цени. „КСтБГ“ – е координатора на стандартната балансираща група, регистриран в съответствие с ПТЕЕ. За целите на тези Принципи за разпределение на небалансите, Координатор е „Енекод“ АД, притежаващ лиценз за търговия на електрическа енергия № Л-457-12 от 15/12.2015г. включващ правата и задълженията на „Координатор на стандартна балансираща група“ и с EIC: 32X0011001009631.

„ЧСтБГ“ – е всеки един от членовете на стандартната балансираща група на“ЕНЕКОД“ АД (потребител, производител, търговец/координатор), който е регистриран на пазара на балансираща енергия към „ЕСО“, притежава статус „активен“ в регистъра на търговски участници на „ЕСО“ и е делегирал своите небаланси към „ЕНЕКОД“ АД, съгласно ПТЕЕ и инструкциите на „ЕСО“. „Непряк член“ – е член на балансиращата група, който освен, че е прехвърлил задължението си за балансиране към координатора на балансиращата група, закупува от този координатор и цялото количество електрическа енергия от свободния пазар, за нуждите на неговия обект/обекти. „Пряк член“ – е член на балансиращата група, който е прехвърлил задължението си за балансиране към координатора на балансираща група, но има правото да закупува количеството електрическа енергия от свободния пазар, за нуждите на неговия обект/обекти, от един или повече търговци на електрическа енергия, различни от координатора на балансиращата група. „Небаланс“ – е отклонението между утвърдения график за производство/потребление и агрегираните измерени стойности на всеки член на балансираща група за всеки период на сетълмент. „Сетълмент“ - произведеното или потребеното количество електрическа енергия за период от 1 /един / астрономически час, използвано от ЕСО за изчисляването на небалансите за всеки един търговски участник. „Балансиране“ – това е компенсирането на разликата между количествата потребена/произведена ел.енергия и количествата по графиците за доставка/производство . „Групов ефект“ – ефект на намаление на индивидуалните разходи за балансиране на членовете на СтБГ на „ЕНЕКОД“ АД в следствие на участие в групата.

Намерете ни на картата Нагоре