Loading...

Детайли и информация за
пазарите за електрическа
енергия

Свободно договорени и регулирани цени за доставка на ел.енергия

Въпреки, че свободно договорените цени за доставка на ел.енергия , функционират от 2007 година, когато първият краен клиент се възползва от предимството на либерализирания сегмент, Българския енергиен пазар е все още хибриден. Всички клиенти , присъединени на Високо и средно напрежение към електропреносната/ или електроразпределителната мрежи имат задължението от Август 2012 да излязат на свободния пазар на ел.енергия. В противен случай , техен доставчик става ДПИ ( доставчик от последна инстанция ) , който доставя ел.енергия на „ наказателно „ висока цена , която тенденциозно се увеличава във времето .

Към момента, свободния пазар е опция, но не задължение за всички стопански потребители на Ниско Напрежение, които отговарят на необходимите технически изисквания – инсталирана мощност над 100 квтч. , с монтирано почасово и дистанционно мерене. За всички други клиенти на ниско напрежение, без почасово и дистанционно мерене , се изчаква въвеждането на Единен стандартизиран товаров профил, одобрен от всички Електроразпределителни предприятия ( ЕРП) и от Комисията за Енергийно и водно регулиране ( КЕВР).

Регулираните цени за доставка на ел.енергия са приложими единствено за битовите клиенти ( защитени потребители ) и стопанските клиенти на Ниско напрежение, които не отговарят на горепосочените техническите изисквания или пък не са се възползвали от опцията да излязат на либерализирания пазар.

Намерете ни на картата Нагоре