Loading...

Анализ на фактурата на регулиран пазар и свободно договорен пазар на ел.енергия - Фактура за регулиран пазар

Двата основни сегмента , които се заплащат във фактурата на регулиран пазар са цената на нетната, активна ел.енергия и мрежовите такси.

Сегмент 1 - цена на нетна електрическа енергия

 • Цена на нетна ел.енергия – това е цената на консумираната ел.енергия от клиента в Квтч.. Тази цена , при регулирания пазар може да бъде в три отделни тарифи ( Върхова енергия, дневна и нощна – където тарифата за върхова или пикова енергия е най- висока и включва периода 8 – 11 сутринта, 18 – 21 часа вечерта, за зимните месеци от Ноември до Март ; и периода 8 -12 часа и 20- 22 часа за месеците Април – Октомври ; Дневната ел.енергия е втора по цена и включва периода 6 – 8 , 11 – 18 и 21 – 22 през месеци Ноември – Март 7 – 8 часа, 12 – 20.00 часа , 22 – 23 часа, в периода Април – Октомври ; нощната енергия е от 22 – 06 за периода ноември – март и между 23 – 07 за периода Април – Октомври , като е с най-ниска от трите тарифи; Освен трите тарифи , има и клиенти с 2 тарифи – дневна ( 16 часова ) и нощна ( 8 часова ); Третата група клиенти са с една тарифа , но от стопанския сегмент е много нисък процента.
 • Балансирана на енергийната система за снабдяване – покрива разходите за балансиране на крайния снабдител за балансиране ( ЧЕЗ Електро, ЕВН Електроснабдяване, Енерго Про Продажби ) ; тази тарифа се появи във фактурите на клиентите по регулирани цени, след като бе въведен пазара на балансираща енергия през Юни 2014, и е в свързано с това, че всеки участник в електроенергийната система трябва да поема индивидуалната отговорност за общия небаланс. Във фактурата на клиента, тази тарифа е фиксирана и се зависи само от количеството консумирана ел.енергия ( количество ел.енергия * цена за балансиране на енергийната система за снабдяване )
 • Начислен акциз –в размер на 2 лв. /МВтч. . Заплаща се от всички стопански клиенти и е фиксирана сума. В България не се заплаща само от физическите лица. Цената му се определя от Министерство на финансите и НАП

Сегмент 2 - мрежови разходи

 • Балансиране на електроенергийната система за разпределение – това е втората такса във фактурата за балансиране като тя вече е свързана с разходите за балансиране на мрежовия оператор. Разходите по тази такса, са фиксира , спрямо всяко отделно ЕРП ( електроразпределително предприятие – ЕВН , ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО, ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ), така че зависи от локацията на клиента
 • Пренос до обект Ниско /Средно напрежение през електроразпределителната мрежа – Това е такса за ЕРП ( електроразпределителното предприятие ( ЕВН, ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО, ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ – което отговаря за мрежите на Средно и Ниско разпределение, и всички клиенти присъединени към тях ( цената се определя от КВЕР )
 • Достъп до разпределителната мрежа - същите характеристики като разходите по т.2 , като цената отново се определя от КВЕР )
 • Пренос /достъп до електропреносната мрежа – Ако ЕРП-та отговарят за електроразпределителната мрежа , то ЕСО ( Енергийния системен оператор ) отговаря за администрирането на преносната мрежа ( на Високо напрежение). Таксата по достъпа и преноса до тази мрежа отново е фиксира и се определя от КВЕР , като се събира за ЕСО ЕАД ,през ЕРП-та или през търговеца , в случай на комбиниран договор
 • Отдадена реактивна енергия – надбавка за отдадената реактивна енергия съгласно чл. 7 от НРЦЕЕ ( наредба за регулирана на цените на ел.енергия ). Според тази наредба, всички клиенти на ел.енергия с предоставена мощност над 100 квтч. Заплащат надбавка за цялото отдадено количество реактивна енергия през месеца на доставка.
 • 10 % Надбавка по чл. 7 от НРЦЕЕ – освен , че заплащат за отдадената реактивна енергия в системата , по тази наредба клиентите са длъжни да заплатят и такса върху реактивната енергия , която са и ползвали. Затова при някои клиенти, в графата за разходи за реактивна енергия има 2 такси.

**** Реактивната енергия е тази енергия , освен активната , която се предоставя на някой консуматори , които има елементи като трансформатори, дросели , електродвигатели или кондензатори( реактивни елементи), и реактивната енергия е необходима за да подържа в тези консуматори променливи магнитни и ел.полета. Обаче, преноса на тази реактивна енергия увеличава загубите по мрежата на активната ел.енергия и ефективността на мрежата ,и затова е свързана с допълнителни разходи. Начините за оптимизация на тези разходи са технически , така че да се подържа коефициент между активната и реактивна енергия равен на 0.9 , като това се постига чрез изграждането на компенсиращи уредби с кондензаторни батерии или реактори, произвеждащи необходимата реактивна енергия на мястото на потреблението ( ТЕЗИ УРЕДБИ се монтират при икономически смисъл за клиента )

 • ДДС – 20 % ; заплаща се към държавата.

При фактури от свободния пазар на електрическа енергия се включват съответните компоненти

 • Цена на консумирана ел.енергия от крайния клиент, по това което показват данните от търговското мерене ( електромера на клиента )
 • Такса задължение към обществото или ЗО – заплаща се на Обществения доставчик (НЕК ЕАД ) през търговеца от свободния пазар. Тази такса е фиксирана сума и се определя от КВЕР . Тази такса замества старите такси – „зелена енергия, високо ефективно комбинирано производство „ и „ невъзвръщаеми разходи „. До 31.7.2015 тази такса бе 18.93 лв/ мвтч. , а от 01.08.2015 е 37.90 лв./мвтч.
 • Акциз- 2 лв./мвтч. освен ако не е физическо лице (битов клиент)
 • ДДС – 20 %

**** В случай, че предложим комбинирани договори – клиентите ще заплащат към дружеството и всички мрежови разходи , като ние ще ги заплащаме към съответното разпределително предприятие.

Намерете ни на картата Нагоре