Loading...

Детайли и информация за
пазарите за електрическа
енергия

Пазари

Към момента на свободния пазар на ел.енергия участват производители, търговци и клиенти присъединени на Високо и средно напрежение.

При клиентите, присъединени на Ниско напрежение, пазара е достъпен само за тези изпълнили необходимите технически изисквания – монтираното почасово търговско мерене.

Освен доставките на активна електрическа енергия , друга съществена част от сегмента е балансиращия пазар. От Юни 2014, всеки участник в електроенергийната система на България, е отговорен за прогнозира на потреблението/производство си и отговорност за небалансите между прогнозните и реалните стойности. Всеки търговски участник може да се присъедини към балансираща група, където небалансите на различните участници да се нетират по между си . Всеки търговски участник може да е или пряк или непряк член. Преките могат да имат един координатор на балансираща група, и един или повече доставчици. Непреките членове има и същи координатор и доставчик на ел.енергия.

Намерете ни на картата Нагоре