Loading...

Услуги и продукти за бизнеса, битовите
клиенти и производителите
на
електрическа енергия.

Производители на електрическа енергия от възобновяеми източници ( ВИ)

Във връзка с втория национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници от Декември 2013 , който отчита че България достигна поставената цел от НПДЕВИ ( Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници ) за дял от 16 % в общия енергиен микс до 2020, още през 2012, промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетика от 2015, и промените в Закона за енергията от възобновяеми източници относно изкупуването на електрическа енергия , произведена от ВИ , само до размера на определеното от КВЕР нетно специфично производство, то следва :

  • На всички производители на енергия от ВИ , подали заявление за присъединяване , след доклада, им се отказват присъединяване на регулирани цени.
  • Мощностите , които се присъединяват на регулирани цени са : енергийни обекти , с инсталирана мощност до 30 kW , които ще се изграждат върху покривни или фасадни конструкции; енергийни обекти с инсталирана мощност до 1,5 MW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса , от общо тегло на животинския тор поне 50 % ; енергийни обекти с инсталирана мощност до 500 kW с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство.
  • Всички енергийни обекти , присъединени на преференциална ( регулирана ) цена , преди Декември 2013, са ограничени до определено за тях НСП ( нетно специфично производство ) . Другото произведеното количество, може да бъде продавано на Обществения доставчик на цена от балансиращ пазар за излишък, или пък да бъде реализирано на цена на свободен пазар.

Във връзка с горепосочените факти, ЕНЕКОД АД предлага следните услуги на производителите на електрическа енергия от ВИ:

  • Изкупуване на част или цялото количество електрическа енергия на производителя , при индивидуално договорени параметри
  • Изкупуване на част или цялото количество електрическа енергия, извън нетното специфично производство при енергийни обекти с преференциална цена на електрическа енергия.
  • Предлага поемането на отговорността за балансирането на съответните енергийни обекти, като разпределя небалансите в съответствие с изработените и приети от КВЕР общи принципи за разпределяне на небалансите в балансиращата група на ЕНЕКОД АД.

Тук отдолу ще има препратки към местата, където сме качили : Общи принципи за разпределение на небалансите в Стандартна балансираща група и Общи принципи за разпределението на небалансите в комбинирана балансираща група.

Намерете ни на картата Нагоре