Информация за компанията

Енекод АД е дружество, лицензирано за дейността „търговия с електрическа енергия“ на територията на Република България.

Екип

Екипът на компанията разполага със солидни и задълбочени познания в областта търговията на електрическа енергия и тенденциите на преструктуриране на този пазарен сегмент както в България, така и в цяла Европа. Всички са добре запознати с пътя към единен Европейски пазар на електрическа енергия, в който се дава приоритет на свободно договорените цени за доставка на ел. енергия в отделните национални пазарни зони, облекчения междусистемен обмен на енергия и налагането на Възобновяемите източници на електрическа енергия.

Мисия

Нашата мисия е да създадем надеждна международна компания, базирана на територията на Република България.

Чрез изграждането на имидж на надежден и сигурен партньор, дружеството работи, за да поддържа и разшири моментното си портфолио от чуждестранни партньори и да развие сегмента за доставка на електрическа енергия до стопанските и битовите клиенти на територията на Република България.

Стратегията и успехът на компанията се градят върху ценностите, които са заложени от мениджмънта.

Ценности

Нашата ценности са:

  • Надеждност, сигурност и прозрачност;
  • Професионално и открито отношение към партньорите и клиентите;
  • Иновативност и инвестиции в създаването на продукти с добавена стойност и оптимизация на разходите с цел постигане на по-качествен и конкурентен продукт за нашите клиенти и партньори;
  • Осигуряване на продуктивна и приятна работна среда с цел създаване на екип от специалисти, който да допринесе за успешното присъединяване на България към единния европейски пазар на електроенергия, и да запознае клиентите с ползите от либерализацията на пазара.

Визия

Въпреки увеличаващата се конкуренцията на пазара на ел. енергия, дружеството смята, че би си осигурило необходимото конкурентно предимство, за да се реализира на пазара на електрическа енергия в България и на Балканския полуостров посредством натрупаното „ноу хау“, постоянните инвестиции в професионалното израстване на своите служители и търговски представители. Енекод АД залага още на поддържането на имидж на солиден и надежден партньор, фокусира се върху нововъведенията в сегмента, като енергийната борса и увеличаващия се брой възобновяеми източници на ел. енергия в общия енергиен

микс и създаването на добавъчна стойност към крайния продукт за стопанските и битовите клиенти. Не на последно място е налагането на финансови инструменти за обезпечаване на риска и оптимизация на разходите.

Лицензирано дружество за търговия с електрическа енергия

Като лицензиран търговец на ел. енергия, основната дейност на ЕНЕКОД АД е търговията с активна електрическа енергия, като извършва сделки на територията България, износ, внос и транзит на електрическа енергия.

На територията на страната дружеството доставя ел. енергия до крайни клиенти, които са участници на свободния пазар, като изкупува ел. енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия или внася енергия от съседните пазарни зони с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти.

ЕНЕКОД АД, като лицензиран от КВЕР „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, поема отговорността за балансирането и смекчаването на икономическия ефект от небалансите на своите членове на балансиращата група (потребители, производители и търговци на електрическа енергия).

С цел оптимизация на енергийните разходи на своите клиенти и партньори, дружеството предоставя и инженерингови и софтуерни решения за по-висока енергийна ефективност и енергиен мениджмънт.