Доставка

ЕНЕКОД АД доставя нетна електрическа енергия на всеки стопански потребител, отговарящ на изисквания за участие на свободния пазар, като:

 • Предлага индивидуално договорени условия за доставка (период, цена, начин на плащане);
 • Предоставя максимално голям достъп до енергийни профили на своите настоящи и бъдещи клиенти:
  • Базова енергия; 
  • 6-часова нощна енергия (с опцията за периода април – ноември да бъде във времевия интервал 24:00 – 06:00 часа, а през периода ноември – март да бъде във времевия интервал 01:00 – 07:00 часа);
  • 8-часова нощна енергия (с опцията за периода април – ноември да бъде във времевия интервал 23:00 – 07:00 часа, а през периода ноември – март да бъде във времевия интервал  22:00 – 06:00 часа);
  • Базова енергия;
  • Пикова енергия (12-часов или 16-часов профил на доставка);
  • Товар с допустимо почасово отклонение;
  • Профил на почасова доставка според нуждите на клиентите;
 • Предоставяне на опцията за сключване на комбиниран договор, при който клиентът получава една обща фактура за закупената нетна електрическа енергия и всички приложи разходи за мрежови услуги.

Прогнозиране

ЕНЕКОД АД, като координатор на стандартна балансираща група, цели да постигне възможно най-добри резултати при нетирането на почасовите небаланси на всички членове на групата, за да смекчи икономическия ефект от небалансите върху своите клиенти.

Във връзка с това дружеството предоставя на клиентите си следните опции:

 • ЕНЕКОД АД прехвърля финансовия риск от генерираните небаланси на своите клиенти изцяло за своя сметка, като това не води до допълнителни разходи за крайния клиент;
 • Клиентите продължават да заплащат само дължимата сума по отчетеното количество нетна електрическа енергия от уредите за търговско мерене; 
 • При условие, че даден клиент е „пряк“ член на балансиращата група на дружеството, запазвайки си правото да получава ел.енергия от един или няколко други търговци или производители, то дружеството му гарантира, че начисленият небаланс ще е базиран на разработените Общи принципи за разпределение на небалансите в Стандартната Балансиращата група на ЕНЕКОД АД , които гарантират равнопоставеност и пропорционалност на база индивидуалните почасови небаланси на съответния клиент.

Регистрация

ЕНЕКОД АД извършва услугите регистрационна консултация и регистрация на свободния пазар на ел.енергия напълно безплатно за своите клиенти, като опциите са:

 • Клиентът упълномощава представител на дружеството да извърши цялостно регистрацията по излизането на свободния пазар, като единственият ангажимент на клиента се свежда до изготвянето на нотариално заверено пълномощно от негова страна;
 • Клиентът получава необходимите документи и заявления за регистрация и му се подсигурява директна консултация чрез директния ни клиентски център, при каквито и да е допълнителни изисквания.

Анализ

ЕНЕКОД АД извършва, при желание от страна на клиента, пълен анализ на индивидуалния почасов профил и на негова база представя на клиента най-изгодния профил на доставка с придружаваща го оценка на ползата от участието на свободния пазар. Клиентът може да избере дружеството като негов нов доставчик.

Това, което е необходимо да предостави, е:

 • Данни за консумацията за период между шест и дванадесет месеца назад (под формата на фактури);
 • Почасов товаров профил за дванадесет месеца на доставка, издаден в случай че клиентът излиза за първи път на свободния пазар от регулирания (в съответствие с чл. 99 , ал. 4 от Правилата за търговия с електрическа енергия всеки клиент има право да получи информация за почасовата си консумация за период до две години назад);
 • Информация за основните му енергийни консуматори и техния модел на работа (дневен график, сезонност).

Решения

ЕНЕКОД АД извършва, при желание от страна на клиента, пълен анализ на индивидуалния почасов профил и на база на него представя на клиента най-изгодния профил на доставка с придружаваща го оценка на ползата от участието на свободния пазар. Клиентът може да избере дружеството като негов нов доставчик.

Това, което е необходимо да предостави, е:

 • Данни за консумацията за период между шест и дванадесет месеца назад (под формата на фактури);
 • Почасов товаров профил за дванадесет месеца на доставка, издаден в случай че клиентът излиза за първи път на свободния пазар от регулирания (в съответствие с чл. 99 , ал. 4 от Правилата за търговия с електрическа енергия всеки клиент има право да получи информация за почасовата си консумация за период до две години назад);
 • Информация за основните му енергийни консуматори и техния модел на работа (дневен график, сезонност).

Производители

Във връзка с втория национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници от Декември 2013, който отчита, че България достига поставената цел от НПДЕВИ (Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници) за дял от 16% в общия енергиен микс до 2020 още през 2012, промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетика от 2015 и промените в Закона за енергията от възобновяеми източници относно изкупуването на електрическа енергия, произведена от ВИ, само до размера на определеното от КВЕР нетно специфично производство, то следва :

 • На всички производители на енергия от ВИ, подали заявление за присъединяване след доклада,  се отказва присъединяване на регулирани цени;
 • Мощностите, които се присъединяват на регулирани цени, са: енергийни обекти  с инсталирана мощност до 30 kW, които ще се изграждат върху покривни или фасадни конструкции; енергийни обекти с инсталирана мощност до 1,5 MW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от общо тегло на животинския тор поне 50 %  енергийни обекти с инсталирана мощност до 500 kW с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство;
 • Всички енергийни обекти, присъединени на преференциална (регулирана) цена преди декември 2013, са ограничени до определено за тях НСП (нетно специфично производство). Другото произведеното количество може да бъде продавано на Обществения доставчик на цена от балансиращ пазар за излишък или пък да бъде реализирано на цена на свободен пазар.

Във връзка с горепосочените факти ЕНЕКОД АД предлага следните услуги на производителите на електрическа енергия от ВИ:

 • Изкупуване на част или цялото количество електрическа енергия на производителя при индивидуално договорени параметри;
 • Изкупуване на част или цялото количество електрическа енергия извън нетното специфично производство при енергийни обекти с преференциална цена на електрическа енергия;
 • Поемане на отговорността за балансирането на съответните енергийни обекти, като ЕНЕКОД АД ще разпредели небалансите в съответствие с изработените и приети от КВЕР общи принципи за разпределяне на небалансите в балансиращата група на ЕНЕКОД АД.

Тук отдолу ще има препратки към местата, където сме качили : Общи принципи за разпределение на небалансите в Стандартна балансираща група и Общи принципи за разпределението на небалансите в комбинирана балансираща група.

Битови клиенти

Предвид предстоящото пълно либерализиране на националния пазар на електрическа енергия, екипът на ЕНЕКОД извършва пълна консултация относно:

 • Очаквания старт на доставките по свободно договорени цени на електрическа енергия до сегмент „битови клиенти„;
 • Какви ще са очакваните ползи за крайните клиенти;
 • Подробрен анализ на фактурата от сегашния (регулирания пазар, където битови клиенти получават електрическа енергия от Крайните снабдители – ЧЕЗ Електро, ЕВН Електроснабдяване, ЕНЕРГО ПРО Продажби ) и свободния пазар на електрическа енергия; – текста може да е като линк към секцията ( какво значи всяка точка от фактурата Ви )
 • Какво представлява СТП (Стандартизиран товаров профил); – отново да е като линк към секцията „ какво представлява стандартизиран товаров профил.
 • Гарантирана доставка на електрическа енергия;
 • При желание от страна на клиента той може да попадне в база данни за предварително заявили желание за присъединяване към свободния пазар, което ще му подсигури обратна връзка при всяко законово и подзаконово решение, което има пряк ефект върху либерализацията на битовия сегмент  и възможност да бъде сред първите битови участници при отварянето на сегмента, като дружеството ще се заеме с извеждането на клиента на свободния пазар.

Услуги и продукти за бизнеса, битовите клиенти и производителите на електрическа енергия.

Като лицензиран търговец на ел.енергия , основната дейност на ЕНЕКОД АД е търговията с активна електрическа енергия , като извършва сделки на територията България, износ, внос и транзит на електрическа енергия.

На територията на България, дружеството доставя ел.енергия до крайни клиенти, които са участници на свободния пазар, като изкупува ел.енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия, или внася енергия от съседните пазарни зони, с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти.

Освен това , ЕНЕКОД АД като , лицензиран от КВЕР „ координатор на стандартна балансираща група“ и „ координатор на комбинирана балансираща група „ , поема отговорността за балансирането и смекчаването на икономическия ефект от небалансите на своите членове на балансиращата група ( потребители, производители, и търговци на електрическа енергия ) .

С цел оптимизация на енергийните разходи на своите клиенти и партньори, дружеството предоставя и инженерингови и софтуерни решения за по-висока енергийна ефективност и енергиен мениджъмънт.